Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

Informace z výroční valné hromady - 28.1.2011 v 14:13

Výroční valná hromada harrachovských dobrovolných hasičů se uskutečnila v sobotu 22.1.2011 v hasičské zbrojnici. Mimo jiné zde byla přednesena zpráva o činnosti SDH a JSDHO Harrachov. Celé jejich znění zde uvádíme:   

Zpráva o činnosti SDH Harrachov za rok 2010

Členská základna SDH čítá ke dni 31.12.2010  celkem 98 členů, z toho 84 členů starších patnácti let, 14 mladých hasičů.

Rok 2010 byl v rámci celého hasičského sdružení rokem volebním. A tak na všech úrovních od místních sborů po celostátní sjezd se uskutečnily volby do dotčených orgánů. Nejinak tomu bylo v našem případě, kdy došlo ke zvolení nového výboru SDH a jeho starosty. Ke změně došlo i v zastoupení Harrachova ve vedení okrsku a okresu. Dlouholetý funkcionář našeho SDH Jan Švec z vlastního rozhodnutí již nekandidoval na post starosty okrsku č.9 a též na pozice v rámci okresního výkonného výboru. Za činnost, kterou Honza za ty roky vykonával, mu patří velký dík. Místo něj byl zvolen na okrskovém aktivu v Rokytnici nad Jizerou br. Martin Soukup, a to jako okrskový revizor. Na okresním shromáždění delegátů, které se konalo 20.3.2010 v Bradlecké Lhotě byl starosta SDH Harrachov zvolen do funkce vedoucího odborné rady kontrolní a revizní OSH Semily. Díky tomu měl i tu čest reprezentovat náš sbor jako delegát krajského shromáždění delegátů a též jako volitel na celostátním sjezdu SH ČMS, který se konal na počátku července v Ostravě.

Uplynulý rok byl také rokem volebním v rámci politického spektra České republiky. V červnu proběhly volby sněmovní, díky nimž máme novou vládu, jež se dala do vínku boj se státním zadlužením a korupcí. Bohužel se také její činnost nese v duchu dramatických rozpočtových škrtů, které jsou a budou znát i v rámci profesionální i dobrovolné požární ochrany. Na podzim 2010 proběhly i volby komunální. V případě Harrachova došlo k zásadní proměně v rámci složení městské rady a novou starostkou města byla zvolena paní Eva Zbrojová. Naše město nyní prochází velmi složitým obdobím díky známému soudnímu sporu o údajný dluh města z doby privatizace místní sklárny. Je to kauza velmi spletitá a bohužel se citelně dotýká do rozvoje města. Věříme, že i přesto všechno bude v rámci městské samosprávy dostatečně pamatováno na spolupráci s hasiči a na možné uspokojování jejich potřeb, především pak v oblasti vybavení.   

V rámci organizace veřejných společenských akcí jsme během minulého roku tradičně uspořádali lednový hasičský bál, zajištění občerstvení při příjezdu Krakonoše, velikonoční hasičskou neděli, dále pak během na konci léta proběhl jeden hasičský táborák, na němž jsme premiérově vyzkoušeli vystoupení živé country hudby v podání skupiny Fous z Jablonce nad Jizerou. Je škoda, že počasí nám vůbec nepřálo, ale je v tomto snad zaděláno na novou tradici s hudebním vystoupením. Novinkou v rámci hasičských veřejných aktivit bylo také uspořádání prodeje tradičních pochutin a adventního sortimentu u příležitosti odpoledne první adventní neděle. I zde si troufám tvrdit, že byl položen základ v rámci kalendáře akcí SDH.   V květnu při příležitosti Dne matek a svátku patrona všech hasičů sv. Floriana jsme uspořádali společenský večer v hasičské zbrojnici s hudbou a občerstvením. Nezapomněli jsme ani na významná životní jubilea našich starších členů, které jsme osobně navštívili a předali jim malý dárek. Touto cestou opět náleží poděkování za tuto činnost br. Jiřímu Halamovi, jenž se o tuto agendu náležitě stará.

V rámci družebních aktivit nechyběli jsme ani při oslavách výročí vzniku SDH Jablonec nad Jizerou.

A nyní také trocha pravidelné kritiky do svých a našich řad. Sice se nám v uplynulém roce trochu podařilo zvýšit aktivitu napříč širokou členskou základnou. Přesto i nadále akce veřejné či interní jsou mnohdy personálně zabezpečovány a účastněny úzkou skupinkou našich členů. Zde se skýtají pořád velké rezervy. V uplynulém roce se nám, bohužel, nepodařilo uspořádat hasičský výlet. Věřím, že se tak stane zase v roce 2011.

Velkou radost mám z toho, že se nám podařilo vhodně omladit soutěžní tým, což mělo jistě také za následek účasti a lepšího umístění na okrskové soutěži. Jsem rád také za chvályhodnou míru zapojení našich nových mladých členů v rámci našeho spolkového života. 

Jinak je průběžně o všech našich akcích a zásahových výjezdech informováno v Harrachovském zpravodaji a  také na oficiálních internetových stránkách SDH Harrachov – www.harrachov.cz/hasici, o které se smluvně stará pan Daniel Hloušek.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členkám a členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na všech akcích, které souvisely s prací SDH, nebo obohacovaly náš kulturní život. Věřím, že rok 2011 se bude plně vyvíjet dle plánů v oblasti našeho SDH i soukromém životě vás všech. Zároveň chci vyslovit poděkování představitelům samosprávy města Harrachov za podporu a dobrou spolupráci při činnosti našeho SDH.

Martin Soukup – starosta SDH Harrachov,
22.1.2011

 

ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY JSDHO HARRACHOV

ZA ROK 2010

 

Náš hasičský sbor obhospodařuje tuto techniku:, AVII 31-DA7,5, 2x CAS-32 T148 ,čtyřkolku ARCTIC CAT,2xPS-12,plovoucí čerpadlo PS-8, 6x dýchací přístroj PLUTO,6x dýchací přístroj Saturn,2x motorovou pilu STIHL,1xrozbrušovací pilu STIHL 1x přetlakový ventilátor PAPIN a jednu elektrocentrálu. Stav výjezdové techniky vzhledem k jejímu stáří není nikterak uspokojivý. Přes tento fakt jsou vozidla stále udržována v pohotovosti a připravena kdykoliv vyjet k zásahu. V jarních měsících jako každý rok bylo nutno připravit výjezdovou techniku na pravidelnou STK (pravidelně 1x za rok). Technické problémy jsou delší dobou u jednoho vozidla CAS 32 T148,u kterého teče vývěva,netěsní kulové ventily a čerpadlo .U druhého vozidla CAS je v současnosti řešen problém s elektrickou instalací.  Stále se pracuje na možnosti pořízení nové nebo použité  požární techniky-1ks CAS (Tatra).
V tomto roce bylo zakoupeno z prostředků Města Harrachov našemu sboru  1 ks rozbrušovací pily STIHL,2 ks dýchacího přístroje PLUTO a 8 náhradních lahví do dýchacích přístrojů PLUTO.
Všichni víme,v jaké finanční situaci se v současnosti Město Harrachov nachází. I přesto věřím,že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat a nové vedení Města Harrachov bude hasičům nakloněno.
Letos jsme opět chtěli využít možnosti získání finančních prostředků na pořízení nových garážových vrat z prostředků Fondu požární ochrany zřízené LBC krajem.Bohužel naše žádost byla zamítnuta. V případě zřízení Fondu požární ochrany v roce 2011 bude podána nová žádost o finanční příspěvek na pořízení ochranných prostředků- 4 ks protichemické obleky SUNIT  a kalového čerpadla.
Naše výjezdová jednotka nově zařazená od 1.1.2010 v tomto roce v rámci plošného pokrytí jako JPO II/1 čítá 16 členů.Předurčeností naší jednotky je likvidace následků živelních pohrom a likvidace úniku nebezpečných látek.V rámci výkonu služby JPO II/1 jsou členové výjezdové jednotky rozděleni do tří směn,každá směna má týdenní pohotovost. Členové výjezdové jednotky mají uzavřenou s Městem Harrachov DPČ,na jejíž základě jsou pak měsíčně odměňováni za výkon služby v JPO II. 
Aktivní členové odpracovali na údržbě hasičské zbrojnice 115 hodin, na údržbě výzbroje a výstroje,techniky a zařízení 717 hodin. Výjezdová jednotka zasahovala celkem 23x a to u 6 požárů,  5 technických zásahů a havárií, 3x úniku ropné látky,2xpovodně,2xdopravní nehoda,1x dopravní nehodě a 1 taktického  cvičení. Ve 3 případech se jednalo o planý poplach. Zúčastnili jsme se i výjezdů mimo naše místo působení jako pomoc sousedním sborům (Rokytnice n. J.,Polubný). Celkem se těchto výjezdů zúčastnilo 113 členů. Při výjezdech bylo odpracováno celkem 277,5 hodin. Největším zásahem v tomto roce byla nepochybně práce výjezdové jednotky při požáru 24.5. č.p.147 v Harrachově a srpnové velké vodě. V oblasti odborné přípravy a nácviku se konaly vždy 1x měsíčně pro členy výjezdové jednotky pravidelná školení.Účast na školeních byla tento rok opět bohužel podprůměrná.Proto bych přál členům výjezdového družstva, aby se jim vžila zásada pravidelných školení a z toho vyplývajících povinností a práce jako člena výjezdové jednotky. Požární technika se neustále zdokonaluje, a vzhledem k výše uvedené  předurčenosti jednotky je zde i větší nebezpečnost. Při jakémkoliv zásahu za bezpečnost všech členů výjezdové jednotky  zodpovídá velitel. Ale zároveň bych si v duchu přál, aby skutečných velkých výjezdů  bylo co nejméně.
S účinností od 1.ledna 2004 začalo platit nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek SDH obcí nebo podniků. Podle tohoto nařízení se všichni členové naší výjezdové jednotky musejí podrobit jednou za dva roky zdravotní prohlídce způsobilosti, která je základní podmínkou k vykonávání funkce ve výjezdové jednotce.

Velitelé a strojníci se v říjnu zúčastnili v Turnově pravidelného cyklického školení, pořádaného HZS LK ÚO Semily.
2 velitelé se zúčastnili v březnu velitelského dne pořádaného HZS LK ÚO Semily.V tomto roce jsme nově proškolili 2 členy výjezdové jednotky v ÚHŠ v Bílých Poličanech (M.Miler-strojník,R.Polívka-velitel jednotky).V příštím roce počítáme s proškolením několika dalších (nosič DT,technik) a se zařazením nových mladých členů do naší výjezdové jednotky.
Dále se 4 naši členové zúčastnili okrskové soutěže v PS jako rozhodčí a dva naši rozhodčí  PS se zúčastnili jako rozhodčí okresního kola soutěže v PS, které se konalo letos jak už je tradicí v Turnově.
Naše družstvo,které se podařilo výrazně omladit,se zúčastnilo okrskové soutěže v PS,kde obsadilo 5.místo.
Členové naší výjezdové jednotky také spoluorganizovali v červnu u ZŠ dětský den, na kterém byly pro děti připraveny soutěže,dále byly vystaveny prostředky osobní výzbroje a výstroje a byla předvedena ukázka požární techniky.
V rámci praktické odborné přípravy jsme se zúčastnili jednoho cvičení-28.4.1x TC plnění vrtulníku v Lomnici n.Popelkou organizované HZS LK ÚO Semily.Členové naší jednotky si znovu procvičili a osvěžili to,co již měli vyzkoušeno několikrát z dřívější doby (TC Studenov,požár Plešivec) Taktické cvičení dle mého názoru splnilo svůj účel. Cvičení se zúčastnilo celkem 9 osob a bylo při něm odpracováno 81 hod.
V rámci požárních poplachových plánů je naše jednotka zařazena nejen k výjezdům do okresu Semily,ale také k výjezdům do okresu Jablonec nad Nisou. Totéž platí naopak i u sousedních jednotek z JBC okresu.Vzhledem k tomu,že od 1.1.2010 došlo ke změně kategorizace naší výjezdové jednotky na JPO II/1,došlo i k několika změnám v PPP.Následně s těmito změnami budou členové výjezdové jednotky seznámeni při školení. Stávající dva kompletní poplachové plány obou okresů a jednotlivé aktualizované poplachové plány týkající se výjezdů naší JPO II/1 jsou a budou kdykoliv k nahlédnutí u velitele jednotky.
Bohužel opět nedošlo k pokračování preventivních prohlídek na objektech v majetku Města Harrachov.


Na závěr bych chtěl všem poděkovat za odvedenou práci a opožděně popřát všem členům JSDHO Harrachov mnoho štěstí a zdraví v roce 2011 a v duchu si přeji,abych ve svém příštím hodnocení za rok 2011 mohl pouze konstatovat celkové zlepšení aktivity a přístupu členů výjezdové jednotky k práci v JSDHO.

sepsáno 15.01.2011

 

MICHAL BARTOŠ
velitel JSDHO Harrachov   [ms]

 

 

 

Tiskni stránku