Harrachov-Krkonoše
Anketa
 
SDH HARRACHOV
HARRACHOV 353
512 46
STAROSTA
  Roman Polívka
Email »
VELITEL
 

Ing.Michal Bartoš
Email »

Sponzor

Sponzor

SDH HARRACHOV

ČLÁNKY
Zpět
 

ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY JSDHO ZA ROK 2009 - 27.1.2010 v 12:19

Náš hasičský sbor obhospodařuje tuto techniku:

AVII 31-DA7,5, 2x CAS-30 T148 ,2xPS-12,plovoucí čerpadlo PS-8, 2x motorovou pilu STIHL, 1x přetlakový ventilátor PAPIN a jednu elektrocentrálu. Stav výjezdové techniky vzhledem k jejímu stáří není nikterak uspokojivý. Přes tento fakt jsou vozidla stále udržována v pohotovosti a připravena kdykoliv vyjet k zásahu.

V tomto roce byla také členy sboru provedena oprava obou PS-12. V jarních měsících jako každý rok bylo nutno připravit výjezdovou techniku na pravidelnou STK (pravidelně 1x za rok). Technické problémy jsou delší dobou u jednoho vozidla CAS 30 T148,u kterého teče vývěva,netěsní kulové ventily a čerpadlo .Stále se pracuje na možnosti pořízení nové  požární techniky-1ks CAS (Tatra) z prostředků EU v rámci přeshraniční spolupráce s hasiči z Polska. Bohužel podána žádost prostřednictvím Euroregionu Nisa,která byla přijata a řádně zaregistrována nebyla schválena. V tomto roce se nám však z prostředků EU v rámci přeshraniční spolupráce s hasiči z Polska podařilo získat čtyřkolku ARCTIC CAT včetně příslušenství. Vozidlo je plnohodnotně zařazeno do systému IZS a již se zúčastnilo několika zásahů. Mimo to je využíváno i při jiných akcích pořádaných naší jednotkou.

V tomto roce bylo zakoupeno z prostředků Města Harrachov našemu sboru  2 ks zásahových přileb Gallet, projektor a plátno sloužící pro potřeby školení členů výjezdové jednotky.

Letos jsme opět po využili možnosti získání finančních prostředků na pořízení ochranných prostředků z  Fondu požární ochrany zřízené LBC krajem. Z těchto prostředků a částečně z prostředků Města Harrachov byly zakoupeny 2  nové přetlakové dýchací přístroje PLUTO a 8 ks pneu na jeden CAS 30.
V případě zřízení Fondu požární ochrany v roce 2010 budeme v tomto nastaveném kurzu pokračovat a bude podána nová žádost o finanční příspěvek na osazení nových garážových vrat.


Naše výjezdová jednotka zařazená v tomto roce v rámci plošného pokrytí jako JPO III čítá 20 členů. Předurčenost naší jednotky je likvidace následků živelních pohrom a likvidace úniku nebezpečných látek.  Aktivní členové odpracovali na údržbě výstroje a výzbroje 220  hodin, na údržbě hasičské zbrojnice 115 hodin, na údržbě techniky a zařízení 450 hodin. Výjezdová jednotka zasahovala celkem 23x a to u 4 požárů,  11 technických zásahů a havárií, 3x úniku ropné látky,1x záchraně pohřešovaných osob a 1 taktického  cvičení. Ve 4 případech se jednalo o planý poplach. V případě požáru se jednalo o požár lesního porostu na Plešivci, požár kontejneru ve sběrném dvoře v Harrachově a doplňování vody. V případě technických zásahů to byly převážně ohnuté a spadlé stromy na komunikacích. Zúčastnili jsme se i výjezdů mimo naše místo působení jako pomoc sousedním sborům (Rokytnice n. J.). Celkem se těchto výjezdů zúčastnilo 100 členů. Při výjezdech bylo odpracováno celkem 226 hodin. Největším zásahem v tomto roce byla nepochybně práce výjezdové jednotky při lesním požáru na Plešivci a v Harrachově a při odstraňování následků prvního sněhu v polovině října.
Při požáru na Plešivci si někteří členové výjezdové jednotky prakticky procvičili to,co si vyzkoušeli v loňském roce při TC na Studenově, a sice plnění vaku vrtulníku vodou. V oblasti odborné přípravy a nácviku se konaly vždy 1x měsíčně pro členy výjezdové jednotky pravidelná školení.

img_8781_1a.jpg
P9250076.jpg
P9250084.jpg
P9250094.jpg

Účast na školeních byla tento rok opět bohužel podprůměrná. Proto bych přál členům výjezdového družstva, aby se jim vžila zásada pravidelných školení a z toho vyplývajících povinností a práce jako člena výjezdové jednotky. Požární technika se neustále zdokonaluje, a vzhledem k výše uvedené  předurčenosti jednotky je zde i větší nebezpečnost. Při jakémkoliv zásahu za bezpečnost všech členů výjezdové jednotky  zodpovídá velitel. Ale zároveň bych si v duchu přál, aby skutečných velkých výjezdů  bylo co nejméně.


Bohužel jsme také nepokračovali  v pravidelných schůzkách na údržbě techniky   jednou za čtrnáct dní v pondělí. S účinností od 1.ledna 2004 začalo platit nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek SDH obcí nebo podniků. Podle tohoto nařízení se všichni členové naší výjezdové jednotky musejí podrobit jednou za dva roky zdravotní prohlídce způsobilosti, která je základní podmínkou k vykonávání funkce ve výjezdové jednotce.Velitelé a strojníci se v říjnu zúčastnili v Jilemnici pravidelného cyklického školení, pořádaného HZS a pravidelného proškolení na nosiče DT a spojové služby v JBC n. J..
2 velitelé se zúčastnili v březnu velitelského dne pořádaného HZS ÚO Semily.V tomto roce jsme bohužel neproškolili žádného člena výjezdové jednotky v ÚHŠ v Bílých Poličanech. V příštím roce počítáme s proškolením několika dalších mladších a nových členů naší výjezdové jednotky.(nosič DT,technik). Dále se 4 naši členové zúčastnili okrskové soutěže v PS jako rozhodčí a dva naši rozhodčí  PS se zúčastnili jako rozhodčí okresního kola soutěže v PS, které se konalo letos jak už je tradicí v Turnově.
Bohužel díky problému se změnou termínu okrskové soutěže v PS se nám stejně jako několika sousedním sborům nepodařilo sestavit soutěžní družstvo.
Členové naší výjezdové jednotky také spoluorganizovali v červnu u ZŠ dětský den, na kterém byly pro děti připraveny soutěže,dále byly vystaveny prostředky osobní výzbroje a výstroje a byla předvedena ukázka požární techniky.

P5140047.JPG
P5140069.JPG
P5140075.JPG
P5140081.JPG


V rámci praktické odbornépřípravy jsme se zúčastnili jednoho cvičení-1x TC Požár lesa v Jakuszycích organizované polskou stranou. Taktické cvičení dle mého názoru splnilo svůj účel. Cvičení se zúčastnily celkem 4 osoby a bylo při nich odpracováno 24 hod.

V rámci těchto poplachových plánů je naše jednotka zařazena nejen k výjezdům do okresu Semily,ale také k výjezdům do okresu Jablonec nad Nisou. Totéž platí naopak i u sousedních jednotek z JBC okresu. Vzhledem k tomu,že od 1.1.2010 dochází ke změně kategorizace naší výjezdové jednotky na JPO II/1,došlo i k několika změnám v PPP. Aktualizace bude v nejbližší době zaslána HZS naší jednotce. Následně s těmito změnami budou členové výjezdové jednotky seznámeni při školení. Stávající dva kompletní poplachové plány obou okresů a jednotlivé aktualizované poplachové plány týkající se výjezdů naší JPO II/1 jsou a budou kdykoliv k nahlédnutí u velitele jednotky.
Také byl zahájen na podzim zkušební provoz nového svolávacího zařízení jednotky při vyhlášení poplachu.Toto vyplynulo ze změny kategorizace jednotky a požadavku HZS.
V tomto roce opět nepokračovala a dle mého názoru definitivně skončila spolupráce dle Smlouvy o spolupráci mezi SDH a SAH a.s..
Bohužel opět nedošlo k pokračování preventivních prohlídek na objektech v majetku Města Harrachov.


Na závěr bych chtěl všem poděkovat za odvedenou práci a opožděně popřát všem členům JSDHO Harrachov mnoho štěstí a zdraví v roce 2010 a v duchu si přeji,abych ve svém příštím hodnocení za rok 2010 mohl pouze konstatovat celkové zlepšení aktivity a přístupu členů výjezdové jednotky k práci v JSDHO vzhledem ke změně kategorizace jednotky.

 

sepsáno 20.01.2010

MICHAL BARTOŠ
velitel JSDHO Harrachov

 

 

 

Tiskni stránku